Metodika CLIL

Súkromná základná škola UNES

image

Metodika CLIL (Content and Language Integrated Learning)

V záujme poskytovania kvalitného jazykového vzdelávania naša škola od 1. ročníka primárneho vzdelávania využíva metodiku CLIL vo vyučovaní predmetov matematika a prvouka (prírodoveda), pričom informácie sú sprostredkované deťom v dvoch jazykoch – v materinskom a anglickom.

Výhody, ktoré CLIL prináša:

 • je obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – zlepšuje komunikáciu v cudzom jazyku, žiaci sa neučia jazyk kvôli jazyku, ale aby sa v cudzom jazyku niečo nové dozvedeli a niečo nové povedali, podporuje prípravu na praktický život a prácu v multikultúrnej spoločnosti,
 • integruje prirodzene výuku nejazykových predmetov s výukou cudzích jazykov,
 • nepriame osvojovanie si cudzieho jazyka je efektívnejšie a má trvalejší účinok ako priame učenie sa cudzieho jazyka,
 • integruje rôzne učebné obsahy (napr. cudzí jazyk s vyučovaním matematiky, cudzí jazyk s umeleckou výchovou a pod.),
 • žiaci používajú cudzí jazyk v prirodzených podmienkach (skutočne komunikujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách),
 • žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, ktorý chcú komunikovať (to významne odbúrava ich strach z  chýb),
 • pragmatika komunikácie – „uč sa, čo potrebuješ“,
 • primárnym cieľom základného vzdelávania zostáva rozvoj materinského jazyka!
 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v cieľovom jazyku,
 • spojenie cudzieho jazyka s reálnym životom,
 • zvyšovanie motivácie žiakov prostredníctvom reálnych situácií pri vyučovaní cieľového cudzieho jazyka,
 • rozvoj interkultúrnych komunikačných zručností,
 • rozvoj vlastného národného a kultúrneho povedomia,
 • kľúčovým prínosom CLILu je rozvoj kognitívnych (poznávacích) zručností a myslenie v cudzom jazyku, čo môže výrazne vylepšovať a obohacovať neuspokojivý stav vo vyučovaní cudzích jazykov.
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.