Erasmus+

Súkromná základná škola UNES

image

About the project Erasmus+

Newsletter JUNE 2018 https://sway.com/RJWtrZDqk4Qz4CjC?ref=Link More info : https://sway.com/YxCtYW85l9KGXTA2?ref=Link&loc=play

CO
mputational thinking and Digital skills in European education for all

"CO.D.E. for all" is a project co-funded by the Erasmus + programme of the European Union. This project will share good practices to create a digital curriculum focusing on coding, programming languages, and robotics in order to help children develop their digitals skills. Our aim is not to teach children how to use a computer, but rather to develop their computational thinking so that they may understand how to use technology and become future digitals citizens. Parallel events, meetings, teachers’ mobility and common products such as video stories and eBooks are planned within the wide range of project activities.


O projekte Erasmus+

Počítačové myslenie a digitálne zručnosti v európskom vzdelávaní pre všetkých

"COD.E. pre všetkých" je projekt spolufinancovaný programom Erasmus + Európskej únie. Tento project bude zdieľať osvedčené postupy na vytvorenie digitálneho učebných plánu zameraného na kódovanie, programovacie jazyky a robotiku s cieľom pomôcť deťom rozvíjať ich digitálne zručnosti. Našim cieľom nie je naučiť deti ako používať počítač, ale skôr rozvíjať ich výpočtové myslenie tak, aby pochopili ako používať technológiu a stať sa budúcimi digitálnymi občanmi. Paralelné podujatia, stretnutia, mobilita učiteľov a bežné produkty ako sú video príbehy a elektronické knihy sú plánované v rámci širokej škály projektových aktivít.

AIMS

Our objective is to help children:
 • to think logically and in a well-structured manner,
 • to develop problem-solving skills,
 • to develop persistence, collaboration and English communication skills,
 • to strengthen basic skills,
 • to develop creative thinking and critical reasoning,
 • to improve creativity.
image

CIELE

Naším cieľom je pomôcť deťom:
 • myslieť logicky a dobre štruktúrovaným spôsobom,
 • rozvinúť zručnosti pri riešení problémov,
 • rozvíjať vytrvalosť, spoluprácu a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku,
 • posilniť základné zručnosti,
 • rozvíjať kreatívne myslenie a kritické zdôvodnenie,
 • zlepšiť tvorivosť.

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.