Plán práce školy

Súkromná základná škola UNES

image

Organizácia školského roka

Obdobie školského vyučovania (ďalej len "vyučovanie") sa člení na prvý polrok a druhý polrok. Vyučovanie v prvom polroku sa začína 5. septembra 2016 a končí sa 31. januára 2017. Vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 a končí sa 30. júna 2017.

Na škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja a počas štátnych sviatkov sa na škole nevyučuje.

Vysvedčenie sa vydáva žiakom v posledný vyučovací deň každého polroka. 

Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických dôvodov v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

31. október 2016

2. november 2016 (streda)

vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016

–5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

polročné

2. február 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

17. február 2017

(piatok)

20. február –

24. február 2017

27. február 2017

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. február 2017

(piatok)

27. február –

3. marec 2017

6. marec 2017

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

3. marec 2017

(piatok)

6. marec –

10. marec 2017

13. marec 2017

(pondelok)

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

letné

30. jún 2017

(piatok)

3. júl –

31.august 2017

4. september 2017

(pondelok)

 

Štátne sviatky SR:
1. január        Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl         Sviatok sv. Cyrila a Metoda
29. august        Výročie SNP
1.september         Deň Ústavy SR
17. november              Deň boja za slobodu a demokraciu
 
Dni pracovného pokoja:
15. september      Sedembolestná Panna Mária
1. november      Sviatok všetkých svätých
24. december     Štedrý deň
25. december     Prvý sviatok vianočný
26. december     Druhý sviatok vianočný
6. január     Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
25. marec    Veľký piatok     
28. marec    Veľkonočný pondelok
1. máj     Sviatok práce
8. máj                   Deň víťazstva nad fašizmom   
 

 

1.    Organizácia vyučovacieho dňa

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválil riaditeľ školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.

 Časový harmonogram dňa:

Škola je v prevádzke denne od 7.30 – 17.00 

ČAS

Náplň práce

7.30 – 8.30      ŠKD

ranný školský klub

8.30 – 12.50    škola

vyučovanie podľa určeného  rozvrhu

13.20 - 17.00  

záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť, ŠKD

10.10 -   10.25    škola

desiata

12.50 – 13.20   škola

obed v školskej jedálni

15.00 – 15.15   ŠKD

olovrant

 

 

Vyučovacie hodiny

Prestávky

1.

8.30 – 9.15

9.15 – 9.25

2.

9.25 – 10.10

10.10 – 10.25 - desiata

3.

10.25 – 11.10

11.10 – 11.15

4.

11.15 – 12.00

12.00 – 12.05

5.

12.05 – 12.50

12.50 – 13.20 - obed

6.

13.20 – 14.05

14.05 – 14.15

7.

14.15 – 15.00

15.00 -15.15 - olovrant

8.

15.15 – 16.00

 

9.

16.00 – 17.00

 


Vyučovací proces je organizovaný v triedach, učebniach  a telocvičných priestoroch podľa rozpisu, schváleného vedením školy a zverejnenom na centrálnej nástenke, v zborovni školy, resp. v triednych rozvrhoch. Vyrušovať žiakov a pedagógov počas vyučovania nie je dovolené.


2.     Základné údaje o škole

2.1       Kontaktné údaje školy

 

Názov a adresa školy

 

 

Súkromná základná škola  UNES, Javorová 12, Nitra

 

Kontakty

 

  

telefón

 

riaditeľka školy:          0905 360918       

sekretariát školy:         0905 418923

výchovný poradca:      0911 517417

personalistka:              0910 900146

ŠKD:                           0911 517417

e-mail

 

škola:                        nitra@unes.sk

 

riaditeľka školy :      orolinova@unes.sk

výchovný poradca:   veresova@unes.sk

 

personalistka:           magyarova@unes.sk

 

ŠKD:                       veresova@unes.sk

 

 

web

 

  www.unes.sk

 

Zriaďovateľ

 

 United Nations Elementary School, n.o.

 

 


2.2       Pedagogickí zamestnanci školy

Triedni učitelia:

 

1.      ročník: Mgr.Art. Katarína Bratková

2.      ročník: Mgr. Alžbeta Miškovová

3.      ročník: Mgr. Martina Verešová

 

 

0944 400859      kbratkova@gmail.com

0907 079384      alzbeta.miskovova@gmail.com

0911 517417      martina.veresova9791@gmail.com

 

Netriedni učitelia:

 

 Heliam José Álvarez Sánchez

PhDr.Slávka Laurová,PhD.

 Mgr. Zuzana Darnadiová

 Carlos Salvador Shelly

 Yujuan Yuan

 

 

 

-          zahraničný lektor, konverzácia ANJ, krúžky

-          výtvarná výchova, krúžky DRA, VYV

-          náboženská výchova

-          španielsky jazyk, ŠKD

-          čínsky jazyk

 

2.3       Nepedagogickí zamestnanci školy

Ing. Alica Kollárová  - ekonómka

0910 278217  financie@unes.sk

Marta Šmidová – manažment stravovania

0948 282808  martasmidova@gmail.com

Alena Kopčeková – recepcia, upratovanie

0907 407767  alenakopcekova@post.sk

BC. Lenka Magyarová - personalistika

0910 900146     magyarova@unes.sk

Štefan Slíž - školník

 

 

2.4       Poradné orgány školy

Rada školy : predseda

                      členovia

 Mgr. Alžbeta Miškovová

Dana Magyarová

Marta Urcikánová

Marta Šmidová

Dr. Soňa Kondelová

 

Pedagogická rada :

 

pedagogickí zamestnanci SZŠ UNES

 

 

Metodické združenie : predseda

 

Mgr.art. Katarína Bratková,

pedagogickí zamestnanci 1.- 4. roč. a ŠKD


2.5       Určenie úloh nad rámec výchovnovzdelávacích činností

Školská a metodická knižnica

Mgr. Martina Verešová

Elektronická evidencia žiakov (ASC agenda)

Ing. Iveta Orolínová

Koordinátor bezpečnosti a primárnej prevencie

Mgr. Alžbeta Miškovová

Dopravná výchova

Heliam Álvarez

Globálne vzdelávanie a enviromentálna výchova

Mgr. Alžbeta Miškovová

Mediálna výchova, ľudské práva a práva detí

Mgr. Alžbeta Miškovová

Zdravý životný štýl, evidencia úrazov

Mgr. Alžbeta Miškovová

Koordinátor metodiky CLIL, cudzie jazyky

Mgr.art. Katarína Bratková

Správa metodických pomôcok a telocvične

Heliam Álvarez

Koordinátor výtvarných súťaží

PhDr. Slávka Laurová,PhD.

Koordinátor region. výchovy a tradičnej ľudovej kultúry

Mgr.art. Katarína Bratková

Koordinátor matematických súťaží

Mgr. Martina Verešová

Tvorba projektu a prezentácií

Mgr. Martina Verešová

 

2.6       Údaje o počte žiakov v školskom roku 2016/2017

ročník

trieda

počet žiakov

z toho

vzdelávaní mimo územia SR

počet zo SZP

počet po odklade PŠD

počet začlenený v bežnej triede

z toho

dievčatá

chlapci

D

CH

nultý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prvý

I.A

12

6

6

 

0

1

1

 

1

druhý

II.A

8

4

4

 

0

 

 

 

 

tretí

III.A

7

4

3

1

0

 

 

 

 

štvrtý

IV.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7       Údaje o pedagogických zamestnancoch

Počet pedagogických zamestnancov :                    8

Podľa kariérového stupňa:

 • začínajúci pedag. zamestnanec: 1
 • samostatný pedag. zamestnanec: 4
 • zamestnanec s 1. atestáciou:             2
 • zamestnanec s 2. atestáciou:             1

 

Počet pedag. zamestnancov podľa úväzku:

 • plný úväzok: 6
 • čiastočný úväzok: 2

 

2.8       Krúžky

Anglický jazyk konverzácia 1., 2., 3. roč.

Heliam Álvarez

Španielsky jazyk 1., 2., 3. roč.

Carlos Salvador Shelly

Čínsky jazyk

Yujuan Yuan

Aplikovaná matematika

Heliam Álvarez

Dramatický krúžok

PhDr.Slávka Laurová,PhD.

Výtvarný krúžok

PhDr.Slávka Laurová,PhD.

Varenie

Mgr. Alžbeta Miškovová

Plávanie

Mgr. Alžbeta Miškovová

Žurnalistický krúžok

Mgr. Martina Verešová

Futbal a pohybové hry

Heliam Álvarez

Tanečný krúžok

zabezpečuje Akadémia tanca Nitra

 

3       Hlavné ciele školy

3.1       Oblasť výchovy a vzdelávania

 1. Vytvárať podmienky na kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka – ISCED 1 – anglický jazyk učiť od 1. ročníka, pri osvojovaní anglického jazyka integrovať anglický jazyk do vzdelávania žiakov metódou obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania CLIL a zavádzať do vyučovacieho procesu nové prvky modernizácie a inovácie vo vyučovaní cudzích jazykov. 
 2. Zvyšovať úroveň výučby ďalšieho cudzieho jazyka - španielskeho, možnosť certifikácie španielskeho aj anglického jazyka.
 3. Od prvého ročníka zaviesť čínsky jazyk v rámci krúžkov.
 4. Vybudovať systém medzinárodnej spolupráce so školami v zahraničí v rámci medzinárodnej spolupráce Erasmus+.
 5. Dodržiavať ustanovenia Dohovoru, ktoré zaručuje právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí v začleňujúcom vzdelávacom prostredí.
 6. Spolupracovať s CPPPaP a realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov žiakov zameranú na bezpečnosť a prevenciu pred porušovaním ich zdravého osobnostného vývinu a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny. Pre deti so zdravotným znevýhodnením pri vypracúvaní IVP dodržiavať odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.
 7. Vzdelávanie podľa § 26 ods.2 školského zákona, t. j. podľa individuálneho učebného plánu, uplatniť u žiaka s nadaním, ale aj zo závažných dôvodov
 8. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT, pozornosť venovať rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti.
 9. Rozvíjať analytické myslenie, schopnosť tvorivo riešiť problémy, naučiť základom vedeckej práce a práce s rôznymi zdrojmi informácií ( zvýšenú pozornosť venovať prírodovedným predmetom, zamerať sa na projektové vyučovanie (už od I. stupňa), zadávať problémové úlohy, preferovať tímovú a samostatnú prácu ).
 10. Naďalej rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti na prvom stupni realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE.
 11. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti, dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry, ale na všetkých vyučovacích hodinách.
 12. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientovať na tvorivo-humanistickú výchovu, zavádzať aktivačné, motivačné a kreatívne metódy, preferovať nedirektívne vedenie vyučovacích hodín, preferovať pozitívnu motiváciu, rozvoj vyšších poznávacích funkcií, frontálne vyučovanie nahrádzať skupinovým a samostatným, zvýšiť názornosť vyučovania pomocou IKT, uplatňovať diferencovaný prístup k žiakom, vzťah učiteľ – žiak založiť na vzájomnej úcte, rešpektovaní a spolupráci.
 13. Vyvíjať aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na škole.
 14. Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach.
 15. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na uvedomelú spotrebu zdrojov, separáciu odpadov, vzťah k životnému prostrediu, ochranu prírody a krajiny.
 16. Venovať pozornosť mediálnej výchove, bezpečnosti na internete.
 17. Aktívne zapájať žiakov do projektov a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu, zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov.
 18. Vybudovať a dobudovať športovisko v areály školy s cieľom rozšíriť športové a pohybové aktivity žiakov.
 19. Rozširovať školskú knižnicu a využívať ju ako centrum rozvoja čitateľských zručností.
 20. Pre zamestnancov školy zabezpečiť dobré pracovné podmienky, motivovať zamestnancov školy a podporovať systém ich celoživotného vzdelávania a snahu o osobnostný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania.
 21. Systematicky kontrolovať a monitorovať kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti, zisťovať využívanie poznatkov a zručností získaných v rámci kontinuálneho vzdelávania, využívanie odbornej literatúry, detskej literatúry, učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacej činnosti.
 22. Prevádzkovať kamerový systém v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Monitorovanie verejne prístupných priestorov školy je možné len na účely verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, učiteľov a iných .osôb, ochrany majetku školy, majetku žiakov, učiteľov a iných osôb.

 

3.2    Úlohy stanovené vedením školy

Pedagogické rady – ich obsahom bude najmä riešenie pedagogických otázok týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu – vyhodnocovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov za jednotlivé klasifikačné obdobia, prerokovávanie a schvaľovanie dokumentov a smerníc v rámci organizácie školy, výsledky hospitačnej činnosti a iné.

1. Plán zasadnutí pedagogických rád:

1.

Organizácia školského roka 2016/2017

T: 26.08.2016                                                                                      Z: riad. školy

2.

Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. činnosti za I. štvrťrok šk. roka

T:16.11.2016                                                                                       Z: riad. školy

3.

Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. činnosti za I. polrok šk. roka

T:25.01.2017                                                                                       Z: riad. školy

4.

Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. činnosti za III. štvrťrok šk. roka

T:12.04.2017                                                                                       Z: riad. školy

5.

Hodnotenie výsledkov vých.-vzdel. činnosti za II. polrok šk. roka

T:23.06.2017                                                                                       Z: riad. školy

6.

Vyhodnocovacia porada za škol. rok 2016/2017

T:03.07.2017                                                                                       Z: riad. školy

 

 

Gremiálna porada zasadá spravidla jeden krát v mesiaci – jej obsahom budú aktuálne úlohy na daný mesiac, kontrola ich plnenia a ďalšie úlohy, ktoré si budú žiadať operatívne riešenie.

Zasadnutia rodičovskej rady

22.09.2016

19.01.2017

23.05.2017

V školskom roku 2016/2017 budú pracovať tieto metodické orgány:

metodické združenie (MZ) pre 1., 2. a 3. ročník

MZ sa podieľa na:

-           riešení pedagogických problémov, hodnotí výchovno-vzdelávacie výsledky, prispieva ku skvalitneniu prezentácie školy, prerokúva a presadzuje návrhy vedenia školy,

-          podieľa sa na tvorbe učebných osnov, metodických a didaktických materiálo v

 • venuje pozornosť najmä metodickým otázkam, vypracúvaniu tematických výchovno-vzdelávacích plánov,
 • MZ bude pracovať podľa plánu práce, ktorý bude v priebehu roka aktualizovať a dopĺňať,
 • MZ bude monitorovať úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov a dôsledne analyzovať.

 2. Správcovstvo učební

knižnica

Mgr. Alžbeta Miškovová

počítačová učebňa

Mgr. Martina Verešová

hudobná miestnosť

Mgr. Art. Katarína Bratková

kuchynka

Mgr. Alžbeta Miškovová

klubovňa

Mgr. Martina Verešová

telocvičňa

Heliam Álvarez

výtvarný ateliér

PhDr. Slávka Laurová,PhD.

 
3.2.1    Hlavné úlohy vo výchovnovzdelávacom procese a úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov v školskom roku 2016/2017

a)    Aktualizovať ŠkVP, iŠkVP.
Termín: august 2016    zodp. vedenie školy
b)    Zapracovať zmeny v ŠkVP aj iŠkVP
Termín: september 2016    zodp. vedenie školy
c)    Aktualizovať výchovno-vzdelávací program pre ŠKD
Termín: september 2016    zodp. za ŠKD
d)    Vypracovať plán práce ŠKD s činnosťami v súlade s Výchovným plánom ŠKD
Termín: september 2016    zodp. za ŠKD
Zriadiť funkciu výchovného poradcu    zodp. vedenie školy
e)    Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracovať individuálne vzdelávacie programy
Termín: september 2016    zodp. vyučujúci
f)    Implementovať prierezové témy ako integrovanú súčasť vzdelávania do vzdelávacieho obsahu:
Termín: priebežne    zodp. ped. zamestnanci
g)    V rámci nového predmetu JA A PEMNIAZE v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti vypracovať učebnú osnovu tohto predmetu pre tretí ročník
Termín: september 2016    zodp. vyučujúci, ved. MZ
h)    Tematická exkurzia do mincovne v Kremnici          
Termín: priebežne     zodp. triedni uč.
i)    Uplatňovať obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie ( CLIL ) v ďalších vyučovacích predmetoch
Termín: priebežne    zodp. ped. zamestnanci
j)    Zabezpečiť zaškolenie učiteľov v metodike CLIL
Termín: podľa ponuky MPC    zodp. riad. školy
k)    Zapojiť školu do siete stredoeurópskych škôl a riešiť medzinárodné partnerské projekty v rámci iniciatívy aces
Termín: priebežne    zodp. vyučujúci cudzích jazykov
 
l)    Vo všetkých ročníkoch dôsledne rozplánovať prácu, základné učivo, rozširujúce učivo podľa platných učebných osnov, štandardov, analýz z minulého obdobia
Termín: priebežne    zodp. riad. školy
m)    Umožniť v rámci predmetu matematika absolvovať inovačné školenie zamerané na rozvoj matematického myslenia.
Termín: priebežne    zodp. Alžbeta Miškovová
n)    Uplatňovať aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, budovať kladný vzťah ku knihám, spolupracovať s mestskou knižnicou
Termín: priebežne    zodp. ped. zamestnanci
o)    Zabezpečiť adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov
     Termín: september 2016    zodp. vedenie školy
p)    Vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov školy
Termín: priebežne    zodp. riad. školy
q)    Na úseku riadenia zabezpečiť kontrolno-hospitačnú činnosť, zamerať ju na odstraňovanie nedostatkov
Termín: počas škol. roka    zodp. riad. školy
r)    Účelne a racionálne koordinovať schôdzkovú činnosť, pozornosť venovať príprave PR, prac. porád (termíny v pláne porád)
Termín: priebežne    zodp. riad. školy
s)    V rámci propagácie školy budovať webovú stránku školy, zabezpečovať reklamu v regionálnych médiách
Termín: priebežne    zodp. riad. školy
t)    Realizovať Deň otvorených dverí pre rodičov, umožniť návštevu detí z našej aj okolitých MŠ, vytvoriť reklamné panely, propagáciu v médiách
Termín: december 2016, február 2017    zodp. riad.,ped. zamestnanci
u)    Venovať pozornosť úlohám, ktoré pre školy vyplývajú z Národného programu boja proti drogám
Termín: priebežne    zodp. ped. zamestnanci
v)    Podporovať voľno časové aktivity detí zriadením širokej ponuky krúžkovej činnosti.  S ponukou krúžkov oboznámiť žiakov aj rodičov
Termín: september 2016    zodp. riad. školy
w)    Na vyučovacích hodinách implementovať inovačné metódy s využitím informačných a komunikačných technológií, pozornosť venovať rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti, používať interaktívnu tabuľu a počítačovú učebňu
Termín: priebežne    zodp. ped. zamestnanci
x)    Vo vyučovaní využívať detské časopisy a mimočítankovú literatúru.
Termín: stály    zodp. vyučujúci
y)    V SJL v 3. ročníku klásť dôraz na pravopis, slohové práce s tematikou detí.
              Termín: počas roka    zodp. vyučujúci, ved. MZ
z)    Zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov  pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu
Termín: priebežne    zodp. vyučujúci
 
aa)    Uplatňovať diferencovaný prístup  najmä ku žiakom nadaným a talentovaným a individuálne pristupovať aj k slabšie prospievajúcim žiakom.
Termín: priebežne        zodp. všetci vyučujúci
bb)    Zapojiť talentovaných žiakov do vedomostných, športových a umeleckých súťaží                  nielen na úrovni školy ale aj na úrovni okresu
Termín: priebežne        zodp. pedag. pracovníci
cc)    Organizovať rôzne aktivity pri príležitosti významných dní - Svetového dňa výživy, Svetového dňa mlieka, ...propagovať tieto dni formou násteniek, výstaviek prác, prednášok
Termín: priebežne        zodp. všetci vyučujúci
dd)    Zapojiť sa do projektu „Viem, čo zjem“
Termín: počas roka        zodp. Martina Verešová
ee)    Nadviazať spoluprácu s dopravným ihriskom v Nitre, zabezpečiť prednášku s tematikou dopravnej výchovy
Termín: počas roka        zodp. triedni učitelia
ff)    Organizovať Kurz ochrany života a zdravia a didaktické hry
Termín: jeseň a jar        zodp. triedni učitelia
gg)    Zaobstarať  pomôcky na telesnú výchovu a vytvoriť sklad týchto pomôcok.
Termín: priebežne        zodp. Heliam Álvarez
hh)    Integrovať problematiku regionálnej výchovy do vyučovacieho procesu, zorganizovať akcie s touto problematikou
Termín: v priebehu roka               zodp. Katka  Bratková
ii)    V rámci kultúrnych podujatí zabezpečiť divadelné predstavenia, výchovné koncerty, organizovať besiedky pri rôznych príležitostiach a školských akciách
Termín: priebežne        zodp. všetci vyučujúci
jj)    Založiť a viesť školskú kroniku
Termín: priebežne                    zodp. Alžbeta Miškovová
kk)    Zápis detí do 1. ročníka
Termín: február 2017                 zodp. riad. školy
ll)    Sledovať výzvy na podávanie projektov financovaných prostredníctvom štrukturálnych a kohéznych fondov
Termín: počas celého roka                zodp. riad. školy

 1. Projekty, súťaže, vzdelávacie programy

Európa v škole – medzinárodný projekt, je nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy k aktívnemu občianstvu.

Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti, zameraná na rozvoj tvorivých schopností žiakov

Školské dni športu – netradičné pohybové súťaže

Ja a peniaze – vzdelávací program v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia

Moja prvá škola (EDULAB) – metódy a formy vzdelávania vychádzajúce z najnovších svetových trendov, digitálne vzdelávanie zábavnou formou, ktoré je moderné a efektívne

„Viem, čo zjem“ – projekt, zameraný na podporu zdravého životného štýlu detí s dôrazom na správnu výživu a význam pohybových aktivít pre detský organizmus

Stroj na jednotky – vzdelávací program, je to atraktívna a moderná forma domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky

Pytagoriáda - je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

Majstrovstvá v šachu žiakov ZŠ – postupová súťaž žiakov ZŠ v šachu

Hejného matematika – netradičný spôsob výuky matematiky zameraný na rozvoj logického myslenia

 „Klíma sa mení. Výživa a poľnohospodárstvo tiež“ – postupová výtvarná a posterová súťaž

Čítame s Osmijankom – celoslovenská čitateľská súťaž na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov na prvom stupni základných škôl, prebieha prostredníctvom spolupráce s pedagógmi a knihovníkmi. Súťažné úlohy sa riešia v škole alebo v knižnici prostredníctvom súťažného zošita, sú určené na hravú prácu s literárnym textom

 

Plán práce prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 22.9.2016 anadobúda platnosť pre školský rok 2016/2017.

V Nitre, september 2016                                                                     

Ing. Iveta Orolínová
riaditeľka školy

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.