Šk.vzdelávací program ISCED1

Súkromná základná škola UNES

image

Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – ISCED1

UČEBNÝ PLÁN 1.- 4. ročník

(platí pre 3. ročník v šk. roku 2016/2017)

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník

1.

2.

3.

4.

spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

6+2D

6+2D

7+1D

7+1D

26+6D

anglický jazyk

-

2D

3+1D

3+1D

6+4D

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

3+1D

3+1D

14+2D

informatika

-

-

1

2

3

poznaj svoje peniaze

-

1D

1D

1D

3D

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

1

1

1

-

3

vlastiveda

-

1

1

1

3

Človek a hodnoty

etická/náboženská výchova

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

-

-

-

1

1

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

2

2

1D

1D

4+2D

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2+3D

2

2

2

8+3D

 

základ

17

18

20

21

76

 

disponibilné hodiny

5D

5D

5D

5D

20D

 

spolu

22

23

25

26

96

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.