Šk.vzdelávací program ISCED1- inovovaný

Súkromná základná škola UNES

image

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – ISCED1

UČEBNÝ PLÁN 1.- 4. ročník

(platí pre 1. a 2. ročník od šk. roka 2015/2016 podľa inovovaného ŠVP platného od 01.09.2015)

 

vzdelávacia oblasť

vyučovací predmet

ročník

1.

2.

3.

4.

spolu

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

8

8

8

7

31

anglický jazyk

2D

2D

3

3

6+4D

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

16

informatika

-

-

1

1

2

ja a peniaze

1D

1D

1D

1D

4D

Človek a príroda

prvouka

1

2

-

-

3

prírodoveda

-

-

1

2

3

Človek a spoločnosť

vlastiveda

-

-

1

2

3

Človek a hodnoty

etická/náboženská výchova

1

1

1

1

4

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

-

-

1

1

2

Umenie a kultúra

hudobná výchova

1

1

1

1

4

výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

základ

19

20

24

25

88

 

disponibilné hodiny

3D

3D

1D

1D

8D

 

spolu

22

23

25

26

96

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.