Školský poriadok

Súkromná základná škola UNES

image
I. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Dopoludňajšie vyučovanie začína o 8.30 hod. Žiaci prichádzajú do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej hodiny.
Čas pred vyučovaním žiak trávi v Školskom klube detí (ŠKD), ktorý začína o 7.30 h.
Vyučovacia jednotka trvá 45 minút.
Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezúvajú a prezliekajú v šatniach v telocvični,
(do telocvičných priestorov sa presúvajú v topánkach).
Prestávky trávia žiaci vo vyčlenených priestoroch a na školskom dvore podľa pokynov triednych učiteľov a dozor konajúcich učiteľov.
Všetky požiadavky voči škole (žiadosti, potvrdenia) predkladajú žiaci triednemu učiteľovi, ten zabezpečí ich vybavenie na riaditeľstve školy.
Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne počas osobnej návštevy rodiča v dohodnutom čase mimo vyučovania, prostredníctvom internetovej žiackej knižky, emailu alebo telefonicky.
Neznalosť pravidiel školského poriadku žiakov pri jeho porušení neospravedlňuje.
Pri opätovnom porušovaní vnútorného poriadku žiakom má škola povinnosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, s príslušným miestnym úradom podľa trvalého bydliska zákonného zástupcu. Žiak môže byť umiestnený do výchovného zariadenia so súhlasom rodiča alebo pri zanedbaní rodinnej výchovy aj súdom.

Náplň práce výchovného poradcu:

II. PRÁVA  A   POVINNOSTI  ŽIAKOV  /školský poriadok/

PRÁVA  ŽIAKA
Každý žiak má právo:
•    na vzdelanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností,
•    prostredníctvom rodičov (po dohode s riaditeľstvom školy) vybrať si, na ktorej ZŠ bude  plniť povinnú školskú dochádzku,
•    na ochranu zdravia a bezpečnosť pri vyučovaní,
•    na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny,
•    byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a zneužívania,
•    na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (dĺžka a počet hodín, prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku),
•    podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, a školského logopéda,
•    dostať základné učebnice,
•    dostať informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie a výber štúdia,
•    zvoliť si podľa podmienok školy cudzí jazyk, voliteľný predmet, náboženskú výchovu  alebo etickú výchovu,
•    na komunikáciu v duchu zásad humanizácie a tolerancie,
•    primeraným spôsobom vysloviť svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,
•    byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia,
•    na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,
•    byť zaradený do Školského klubu detí na základe zápisného lístka,
•    podľa vlastného záujmu zapojiť sa do záujmovej činnosti, do olympiád, súťaží, kultúrnych a športových činností, ktoré organizuje škola,
•    využiť služby školskej jedálne,
•    má právo vzdelávať sa podľa IVP, ak bol po súhlase zák. zástupcu zaradený do integrácie,
•    má právo podľa osobitných predpisov plniť si povinnú školskú dochádzku v zahraničí,
•    žiak 5. - 9. ročníka, ktorý je na konci 2. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.

Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci 1. a 2. polroka, má právo požiadať do troch pracovných dní, odo dňa vydania vysvedčenia, o komisionálne preskúšanie.


POVINNOSTI ŽIAKA
•  osvojiť si vedomosti a zručnosti poskytnuté základnou školou,
•  dodržiavať antidiskriminačný zákon vo vzťahu k ostatným spolužiakom, pedagogickým  a nepedagogickým zamestnancom,
•  osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, správať sa podľa nich; byť  disciplinovaný, plniť pokyny pedagógov, rešpektovať požiadavky prevádzkových zamestnancov,
•  ak žiak nemôže na hodine TV cvičiť, donesie ospravedlnenie s vysvetlením dôvodu /žiak oslobodený od TV predloží na začiatku školského roka lekárske potvrdenie/,
•  žiak sa slušne správa a slušne vystupuje voči učiteľom, spolužiakom i ostatným zamestnancom školy, voči verejnosti,
•  chrániť svoje zdravie, zdravie spolužiakov, dbať o čistotu a poriadok, udržiavať poriadok v triede, priestoroch a v areáli školy,
•  šetriť školský majetok, zariadenie, chrániť ho pred poškodením,
•  hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
•  straty a nálezy ohlásiť triednemu učiteľovi,
•  v prípade poškodenia školského majetku ohlásiť to triednemu učiteľovi a vedeniu ZŠ, rodičom a vzniknutú škodu uhradiť podľa dohody s vedením školy,
•  rešpektovať pokyny pedagogických i nepedagogických zamestnancov v oblasti plnenia vnútorného poriadku školy,
•  do školy chodiť upravený tak, aby vonkajší vzhľad (účes, ozdoby) nebol zbytočne vyzývavý a výstredný, ale naopak veku primeraný a vkusný,
•  každé podozrenie zo zneužívania seba a spolužiakov ohlásiť ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi školy.

ŽIAKOVI  NIE  JE  DOVOLENÉ
•   fajčiť, piť alkohol a požívať psychotropné a zdraviu škodlivé látky, vulgárne sa vyjadrovať,
•   fyzicky a psychicky napádať žiakov a  zamestnancov školy, prezentovať akékoľvek názory a myšlienky na znevažovanie ľudskej dôstojnosti, národnostného alebo náboženského cítenia,
•   ničiť inventár školy, lavice, skrine, pomôcky,
•   písaním a iným spôsobom znečisťovať priestory školy,
•   zdržovať sa v priestoroch školy po ukončení vyučovania,
•   nosiť väčšie sumy peňazí, cenné predmety.

 ŽIAKOVI  JE  ZAKÁZANÉ
•  akýmkoľvek spôsobom počas celého vyučovania (vrátane prestávok) používať mobilný telefón a podobné technické zariadenia. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch  v prítomnosti a so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Mobilný telefón a iné technické zariadenia má žiak počas celého vyučovania vo vypnutom stave.
•  vyhotovovať digitálne záznamy v priestoroch školy a publikovať ich alebo inak šíriť,
•  znevažovať ľudskú dôstojnosť slovne či fyzicky, urážať národnostné alebo náboženské cítenie, byť agresívny, zúčastňovať sa na šikanovaní, šírení neznášanlivosti, prejavov rasizmu a xenofóbie,
•  nosiť, prechovávať, užívať a šíriť cigarety, alkohol, legálne i nelegálne drogy a omamné  látky,
•  nosiť do školy a použiť predmety ohrozujúce bezpečnosť (nože, zápalky, zapaľovače,  pyrotechniku   a pod.).

Porušenie zákazu bude riešené ako hrubé porušenie disciplíny a vnútorného poriadku školy. Pri opakovanom priestupku vedenie školy písomne nahlási prípad príslušnému Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP) a Odboru sociálnych vecí  a správanie žiaka bude klasifikované zníženou známkou zo správania stupeň 4 (neuspokojivé).
Toto hrubé porušenie vnútorného poriadku školy je riaditeľ povinný riešiť s rodičmi dieťaťa.


III. VÝCHOVNÉ OPATRENIA

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, pokarhania a   iné opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
 
Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá nebola zákonným zástupcom ospravedlnená. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého vyhotoví zápisnicu. Pri neospravedlnenej neprítomnosti žiaka postupuje triedny učiteľ v zmysle ŠP.

1.    Pochvala triednym učiteľom:
-   za výborný prospech,
-   za vzornú dochádzku do školy,
-   za reprezentáciu triedy v súťažiach,
-   za príkladné slušné správanie a utváranie dobrých vzťahov k spolužiakom, ku škole.

2.    Pochvala riaditeľkou školy:
-    za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach,
-    za nezištnú pomoc, príkladné činy,
-    verejné uznanie inou inštitúciou.
 
3.    Napomenutie triednym učiteľom:
-   za jednorazové porušenie školského poriadku,
-   neskorý príchod na vyučovanie bez dôvodu,
-   zápis v triednej knihe, poškodenie učebnice a zariadenia školy,
-   neprezúvanie sa v priestoroch školy,
-   neplnenie si povinností týždenníka,
-   nevhodné správanie sa voči spolužiakovi,
-   iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa.

4.    Pokarhanie triednym učiteľom:
-   za 3 a menej hodín neospravedlnenej absencie,
-   za opakujúce sa priestupky v bode 3,
-   ak žiak v priebehu jedného polroka nemá  na hodine telesnej a športovej výchovy 5 a viac krát úbor alebo jeho časť,
-   porušenie BOZP pri vyučovaní.
 
5.    Pokarhanie riaditeľkou školy:
-  za  4 až 6  hodín neospravedlnenej absencie,
-  za podvádzanie, klamstvo, krádež,
-  za fajčenie, prinesenie a/alebo použitie nevhodných  predmetov v priestoroch školy a na školských akciách,
-  za opakujúce sa nevhodné správanie voči žiakom, dospelým, za prejavy šikanovania žiakov školy a iné priestupky voči školskému poriadku,
-  ak žiak v priebehu jedného polroka nemá na hodine telesnej a športovej výchovy 8 alebo viackrát úbor alebo jeho časť,
-  za útek zo školy v čase vyučovania, akcií školy.

6.    Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé):
-    za 2 až 3 dni neospravedlnenej absencie alebo 5 – 10 hodín opakovanej neospravedlnenej absencie,
-    za dokázateľné marenie vyučovacieho procesu,
-    za krádež vecí,
-    za opakujúce sa zápisy v klasifikačnom zázname, za porušovanie PŠ,
-    za úmyselné poškodenie inventáru školy v jej interiéri i exteriéri,
-    za opakované prechovávanie cigariet, alkoholu alebo iných omamných látok,
-    za opakovane nájdené predmety ohrozujúce bezpečnosť (nože, zápalky, zapaľovače atď.).

7.    Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé):
-    za 4 – 6 dní neospravedlnenej absencie alebo 11–20 hodín opakovanej neospravedlnenej  absencie,
-    za opakujúce sa závažné priestupky v bode 6,
-    za opakované krádeže,
-    za úmyselné ublíženie na zdraví,
-    za šikanovanie a vydieranie,
-    za vandalizmus.
 
8.    Zníženie známy zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé):
-    za viac ako 7 dní neospravedlnenej absencie alebo 21 a viac hodín opakovanej neospravedlnenej absencie,
-    za spáchanie činu, ktorým je ohrozená bezpečnosť a výchova iných žiakov,
-    za opakované priestupky v bode 7,
-    za nosenie, prechovávanie, užívanie a šírenie legálnych i nelegálnych drog a iných omamných látok (viď bod 6).

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, tak podľa Zákona 245/2008 §58 od.3 riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy bezodkladne privolá:
a) zákonného zástupcu alebo ho dostupnými prostriedkami informujeme o správaní jeho dieťaťa (telefonicky, prostredníctvom žiackej knižky, ...),
b) zdravotnú pomoc,
c) Policajný zbor.
Neúčasť na vyučovaní z vyššie uvedeného dôvodu bude neospravedlnená.


IV. SPRÁVANIE SA ŽIAKOV NA VYUČOVANÍ A ŠKOLSKÝCH PODUJATIACH
 
1. Žiak prichádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodine má pripravené na lavici. Ostatné veci má v taške. Jedlo  na lavicu počas vyučovania nevykladá a nekonzumuje, pitný režim dodržiava cez prestávky, cez hodiny len s povolením vyučujúceho.
2. Do školy žiak nosí iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. V žiadnom prípade nezapína mobilný telefón. V prípade jeho straty, škola ju nevyšetruje ani nezodpovedá za škodu.
3. Žiak v tichosti očakáva príchod vyučujúceho v triede, alebo pred ňou. Do telocvične, ateliéru, kuchynky, PC učebne vchádza v sprievode učiteľa.
4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, svedomite a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a neruší vyučovanie vykrikovaním a opustením lavice.
5. Pri skúšaní má žiak učebnice i zošity zatvorené.
6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. Ak je žiak vyvolaný,  odpovedá nahlas a zreteľne. Ak stojí, sadne si len na pokyn vyučujúceho. Hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti. Podobne nezdvorilé je počas vyučovania žuť žuvačku.
7. Ak sa žiak nepripraví na vyučovanie alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
9. Každú známku si dá žiak zapísať do žiackej knižky, ktorú nosí každý deň a má ju vyloženú na lavici. Žiacku knižku dáva rodičom pravidelne podpisovať. Nefalšuje podpis rodiča, neprepisuje známky v ŽK.
10. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho. V žiadnom prípade počas hodiny nenavštevuje WC, iba vo výnimočných prípadoch.
11. Čas pred vyučovaním žiak využíva na opakovanie si učiva, nie na vypracovanie a odpisovanie domácich úloh, ktoré mu boli uložené v predchádzajúcich dňoch.
12. V ŠJ sa žiak správa slušne. Riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.
13. Žiak nelistuje a nenazerá do klasifikačného záznamu, ktorý nepremiestňuje. Klasifikačný záznam a triedna kniha ležia na katedre počas celého vyučovania.
14. Ak sa žiak nezúčastní vopred ohlásenej kontroly vedomostí, môže byť preskúšaný (ústne/písomne) v najbližšom termíne jeho prítomnosti v škole, na najbližšej vyučovacej hodine (ak sa s vyučujúcim nedohodne inak).
15. O účasti žiaka na školských akciách rozhoduje príslušný vyučujúci.

V.   SPRÁVANIE SA ŽIAKOV CEZ PRESTÁVKY
 
1. V prípade, že počas prestávky žiak zostáva v triede, pripraví si pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa. Správa sa pokojne, umožní spolužiakom nerušene sa pripraviť na nasledujúcu hodinu. Nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním, nebije sa, nebehá po triede ani po chodbe, neničí z nudy školské zariadenie, nekričí, nevykláňa sa z okna.
3. Žiak sa počas malých prestávok zdržiava mimo triedy iba v nevyhnutných prípadoch – návšteva WC, vyučujúcich.
4. V čase veľkej prestávky sa zdržiava na chodbách školy, v školskej jedálni, v areáli školy, pritom sa správa disciplinovane. V žiadnom prípade  sa nezdržiava na WC, nechodí do šatne a neopúšťa budovu školy alebo areál školy. Ak žiaci trávia veľkú prestávku v areáli školy, žiak nesmie odchádzať mimo areálu školy.
5. V priestoroch školy udržiava poriadok. Papiere a odpadky patria do košov, nevyhadzuje ich z okna.  Žiak sa nezdržiava zbytočne na záchodoch, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís, pisoárov a umývadiel, nepíše po stenách, dverách, neznečisťuje WC.
6. Všetky písomnosti a potvrdenia počas školského roka si žiaci vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa.
7. Po skončení 2. vyučovacej hodiny žiaci  desiatujú v školskej jedálni. Počas veľkej prestávky všetci žiaci môžu odchádzať von pod dozorom. Žiak, ktorý z objektívnych príčin nemôže opustiť budovu školy (alergie, úraz a pod.), je povinný zdržiavať sa v monitorovaných priestoroch spodnej chodby. V prípade nepriaznivého počasia oznámi dozor konajúci učiteľ vo všetkých triedach zmenu organizácie veľkej prestávky. Žiaci zostávajú v triedach, na chodbách, týždenníci vetrajú triedy.
8. Žiakom sa zakazuje svojvoľne otvárať okná, pokiaľ na ne nedosiahnu. Môže ich otvoriť len dospelá osoba.
 
VI.      ODCHOD ŽIAKOV ZO ŠKOLY

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí svoje miesto, lavicu a okolie od papierov a iných nečistôt.
2. Týždenníci skontrolujú čistotu celej triedy. Utrú tabuľu, skontrolujú, či je zhasnuté svetlo.
3. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, v pokoji kráčajú za vyučujúcim do šatne v zástupe, v šatni sa prezujú, oblečú a opustia  školskú budovu alebo sa presunú na daný krúžok podľa rozvrhu hodín. Prezuvky v šatni vyložia do poličky alebo do vrecka, neznečisťujú šatňu odpadkami, nenechávajú si v nej oblečenie.
4. Areál školy je do 17.00 hodiny vyhradený pre žiakov ŠKD. Zariadenia a priestory v areáli školy môžu žiaci využívať medzi 7.30 – 17.00 hodinou len v sprievode pedagóga. V okolí školy je zakázané fajčiť, vykrikovať, robiť neporiadok, správať sa nekorektne voči spolužiakom a zamestnancom školy.


VII.        DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY

1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. Oneskorený príchod na 1. vyuč. hodinu sa posudzuje ako neospravedlnená hodina.
2. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní ospravedlňujú rodičia písomne prostredníctvom žiackej knižky. Iné písomné ospravedlnenie uloží triedny učiteľ
v dokumentácii triedneho učiteľa.
3. Každý neskorý príchod do školy je zaznačený v triednej knihe. Za jeden bezdôvodný neskorý príchod na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu.
4. Za vzornú dochádzku do školy môže triedny učiteľ udeliť žiakovi pochvalu
od triedneho učiteľa, riaditeľovi školy podať návrh na pochvalu od riaditeľa školy alebo navrhnúť žiaka na iné ocenenie riaditeľa školy a Rodičovskej rady.
5. Uvoľnenie z vyučovania pre vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou
a)  z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho. Zápis o neprítomnosti žiaka urobí do triednej knihy,
b)  na jeden až dva dni od triedneho učiteľa,
c)  z troch a viacerých dní od riaditeľky školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
6. Príčinu nepredvídanej neprítomnosti žiaka v škole a jej predpokladanú dĺžku zákonný zástupca oznámi triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín.
7. Neprítomnosť žiaka v škole do 3 dní ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
Vo výnimočných prípadoch, ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti. Písomné ospravedlnenie alebo úradný doklad predloží žiak  alebo zákonný zástupca dieťaťa škole do troch dní od nástupu dieťaťa do školy.
8. Pri neprítomnosti žiaka v škole viac ako 3 po sebe nasledujúce dni, vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.  Dodatočné predloženie nemusí triedny učiteľ akceptovať.
9. Ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 35 %  z plánovaného počtu hodín, na základe rozhodnutia školy môže mu byť nariadené absolvovať komisionálnu skúšku.
10. Ak má žiak väčšiu absenciu na určitých hodinách, vyučujúci rozhodne o ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom.
11. Neospravedlnená neúčasť žiaka trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. Túto skutočnosť riaditeľ školy oznámi  príslušnému ÚPSVaR na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (podľa miesta bydliska zákonného zástupcu).


VIII.       STAROSTLIVOSŤ O ZOVŇAJŠOK

1. Žiak chodí do školy a na školské a mimoškolské podujatia čistý, starostlivo, slušne a vkusne upravený a primerane oblečený. Neusiluje sa svojím zovňajškom zbytočne vzbudzovať pozornosť verejnosti, nenosí výstredné oblečenie a nevhodné nápisy na tričkách a bundách.
2. Žiak  dbá o to, aby mu oblečenie a účes neprekážali v práci. Účes by mal vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a bezpečnostným predpisom, nefarbí si vlasy neprirodzenými farbami, nemaľuje sa, nelakuje si nechty.
3. Na telesnú výchovu sa žiaci preobliekajú do jednotného športového úboru a obúvajú si športovú obuv podľa pokynu vyučujúceho.
Pri opakovanom nenosení športového úboru vyučujúci postupuje podľa výchovných opatrení školského poriadku.


IX.       STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLSKÉ ZARIADENIE

1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie zo strany žiaka je škodou na strane školy. Úhradu tejto škody nahradí v plnej miere rodič.
2. Ak sa v prípade poškodenia školského zariadenia nenájde konkrétny vinník, na úhrade spôsobenej škody sa podieľajú všetci žiaci triedy.
3. Žiak zodpovedá za majetok triedy, každé poškodenie ohlási triednemu učiteľovi. Spôsobené škody v triede uhradia žiaci, ktorí ich spôsobili, ak sa vinník nezistí, škodu uhradí kolektív triedy.
4. Žiak má učebnice a zošity riadne zabalené a označené štítkom s menom. Do knihy nič nevpisuje, na konci roka ju vráti čistú.
5. Zošity žiak udržiava v čistote, nekreslí po obaloch a do textu v knihách, do zošitoch nevpisuje žiadne nevhodné poznámky. V zošite má meno na prvej strane.
6. Žiak šetrí aj ostatné školské pomôcky, didaktickú techniku, kabinetné pomôcky, knihy z knižnice.  Zbytočne neplytvá materiálom (výkresy, papiere, krieda, farby a pod.), neznečisťuje priestory učební (pracovné stoly, steny, tabuľu, podlahu). Neznečisťuje a nepoškodzuje priestory učební, pracovné stoly, steny, tabuľu, podlahu, umývadlo, smetný kôš, dvere, kľučky, okná, sociálne zariadenia, stoličky, nábytok, kvety.
7. Ak žiak dostane na vyučovaní učebnú pomôcku (kalkulátor, kresliace potreby, knihy, slovníky), vracia ich funkčné a nepoškodené.
8. WC, šatne a ostatné priestory neznečisťuje a nepoškodzuje.


X.       NÁPLŇ PRÁCE TÝŽDENNÍKOV

Týždenníci sú dvaja (v závislosti od počtu žiakov v triede) a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy buď v piatok, alebo najneskôr v pondelok pred vyučovaním.

Ich povinnosti sú tieto:
-    pred vyučovaním pripraviť pomôcky,
-    hlásiť neprítomných žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny,
-    nosiť triednu knihu na druhú a ďalšie vyučovacie hodiny, do odbornej učebne alebo telocvične,
-    podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky,
-    starať sa o čistotu tabule a dozerať na poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny,
-    hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede,
-    postarať sa o vetranie v triede, poliatie kvetov,
-    po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa ostala v primeranom poriadku (utretá tabuľa, pozbierané papiere, zhasnuté svetlá).


XI.        SPRÁVANIE SA ŽIAKOV MIMO ŠKOLY

1. Každý žiak aj mimo vyučovania a v čase prázdnin je žiakom školy a tak sa musí aj správať. K svojim rodičom, súrodencom, priateľom, spolužiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom školy a známym je úctivý, zdvorilý a čestný. Pri stretnutiach slušne pozdraví.
2. K svojim spolužiakom sa správa kamarátsky a pomáha im v práci. Nevyvoláva hádky a bitky a hrubo sa nevyjadruje, nešikanuje, neponižuje, dodržiava antidiskriminačný zákon.
3. Je pozorný a zdvorilý k starším ľuďom, k ženám, uvoľňuje im cestu a miesto v dopravných prostriedkoch.
4. Chráni svoje zdravie aj zdravie iných, dodržiava svoju bezpečnosť v škole, na ulici a dodržuje dopravné predpisy. Chráni verejný a súkromný majetok a nepoškodzuje ho.
5. Žiak sa nezúčastňuje na nevhodných podujatiach a veku neprimeraných podujatiach. Večerné podujatia navštevuje len s vedomím rodičov, ktorí za jeho správanie a konanie nesú plnú zodpovednosť. Do školy chodí oddýchnutý a vyspatý.
6. Pri organizovaní  výletov, exkurzií a iných kultúrnych podujatí mimo školy je žiak povinný organizovane a nehlučne sa premiestniť pešo alebo dopravným prostriedkom na miesto akcie, tam dodržiavať pravidlá školského poriadku a vrátiť sa naspäť v sprievode vyučujúceho do školy.


XII.       PRÁVA A POVINNOSTI RODIČOV

Ak vedú rodičia žiaka v duchu žiackeho školského poriadku, potom by nemali vznikať medzi školou a rodinou vážne rozdiely v správaní  dieťaťa doma a v škole.

Rodičia:
•    dbajú na prípravu žiakov do školy, pravidelne kontrolujú ich školskú prácu, oceňujú úspechy a podporujú ju, pri neúspechu vhodne reagujú na zápisy v žiackej knižke a jej pravidelnú kontrolu potvrdzujú podpisom,
•    rešpektujú organizáciu vyučovacieho času, nevstupujú neohlásene do priestorov školy, nenarúšajú vyučovaciu hodinu,
•    dbajú na to, aby žiaci prichádzali do školy na vyučovanie a školské akcie včas, správne vybavení a pripravení,
•    zodpovedajú za školskú dochádzku svojich detí, dodržujú pravidlá ospravedlnenia neprítomnosti žiaka v škole a na školských akciách.

Rodičia majú právo:
•    zúčastniť sa vyučovania po dohovore s vyučujúcim a súhlasom vedenia školy,
•    byť oboznámení s požiadavkami na žiaka, jeho hodnotením a klasifikáciou,
•    zúčastniť sa práce školskej samosprávy,
•    byť informovaní  o všetkých výchovných opatreniach, ktoré škola uplatňuje  voči jeho dieťaťu,
•    žiadať o integráciu dieťaťa,
•    žiadať o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR,
•  zmeniť zaradenie žiaka na inú školu s rešpektovaním práv riaditeľa školy a dodržaním všetkých náležitostí stanovených „Školským zákonom“.

Rodičia rešpektujú, že:
•    pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby a má právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti.

Triedne schôdzky a konzultácie
Pravidelne sú zvolávané triedne schôdzky alebo konzultačné hodiny, na ktorých majú všetci rodičia právo uplatňovať svoje pripomienky a návrhy. Okrem toho majú rodičia možnosť informovať sa o správaní a prospechu svojho dieťaťa po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim zásadne v mimo vyučovacom čase. Rodič  si stretnutie dohodne vopred.


Schválené na pedagogickej rade dňa:  8.9.2016

Ing. Iveta Orolínová
riaditeľka školy

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.