Výchovný program ŠKD

Súkromná základná škola UNES

image
VÝCHOVNÝ PROGRAM  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
Školský rok 2016/2017


„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať.“
Ján Ámos Komenský


Ciele a poslanie výchovy
Pri vymedzení vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania v ŠKD vychádzame zo školského zákona a z analýzy podmienok (materiálnych, technických, priestorových a personálnych). Snahou učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich v ŠKD je ponúknuť deťom rozmanitú a pestrú činnosť realizovanú zábavnou formou rozvíjajúcou schopnosti, zručnosti a tvorivosť detí. K základným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠKD patrí plnenie nasledujúcich úloh:

  •  viesť deti k dodržiavaniu morálnych hodnôt, akceptovať osobnosť dieťaťa,
  •  vytvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu,
  •  zoznámiť sa s históriou a ľudovými tradíciami regiónu,
  •  rozvíjať citlivosť a ohľaduplnosť k sebe navzájom aj k ostatným ľuďom,
  •  motivovať deti k realizovaniu záujmov, prehlbovať sebakontrolu a sebariadenie detí,
  •  rozvíjať pozitívne  stránky osobnosti detí,
  •  rozvíjať pohybové zručnosti a estetickú stránku dieťaťa,
  •  vychovávať aktívneho občana schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti,
  •  uplatňovať prvky humanizmu,
  •  zaviesť nové, netradičné formy a metódy práce so zameraním na zážitkovú výchovu.


Veľkosť a vybavenie ŠKD
Činnosti ŠKD prebiehajú v priestoroch ZŠ v triedach s kapacitou 15 detí. Miestnosti sú vybavené nábytkom a pomôckami. Sú to estetické, čisté a svetlé priestory. Máme dobré materiálno-technické  podmienky.
Charakteristika detí
Školský klub detí navštevujú žiaci 1. – 3. ročníka SZŠ UNES s povinnou školskou dochádzkou, resp. deti od 6 do 8 rokov (zatiaľ máme iba 3 ročníky) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  V súčasnosti je to 25 detí z 1. až  3. ročníka. ŠKD má výborné hygienické podmienky. Hneď vedľa triedy sa nachádza sociálne zariadenie. Deti majú osobné skrinky na odkladanie obuvi a šatstva. Obedujú v jedálni pod dohľadom učiteľov.
Spolupráca s rodičmi a inými  subjektmi
Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Počas školského roka sa informujú o výchovných výsledkoch a aktivite svojich detí.  Vychovávateľka rešpektuje  potreby a záujmy detí, napĺňa ich voľný čas zmysluplnými činnosťami. Činnosť ŠKD sa prezentuje výstavkami detských prác vo vestibule školy a klube. Každoročne ŠKD prispieva na zápis budúcich prváčikov vlastnoručne zhotovenými darčekmi.

Tematické oblasti výchovy a cieľové zameranie

Hlavnou činnosťou ŠKD je oddychovo-relaxačná činnosť a  nenáročná záujmová činnosť zameraná na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania.  
V jednotlivých tematických oblastiach výchovy sa budem zameriavať na nasledujúce body:

1.    Vzdelávacia oblasť
•    viesť žiakov k samostatnému učeniu sa, k samostatnej práci a zručnosti,
•    získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,
•    získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.
2.    Spoločensko – vedná oblasť
•    spolurozhodovať o živote v skupine,
•    rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie,
•    prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,
•    prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím,
•    pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,
•    posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,
•    vyjadrovať svoj názor.
•    vedieť vypočuť opačný názor,
•    využívať všetky dostupné formy komunikácie,
•    rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa,
•    vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty,
•     poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať.

3.    Pracovno - technická oblasť
•    vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele,
•    rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,
•    vedieť spolupracovať so skupinou,
•    rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,
•    získavať základy zručností potrebných pre praktický život,
•    získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov.
4.    Prírodovedno - enviromentálna oblasť
•    základné princípy ochrany životného prostredia,
•    rozvíjať záujem o prírodu, vytvárať ohľaduplný a šetrný vzťah k nej,
•    sledovať prírodné podmienky života rastlín a živočíchov,
•    poznať prírodné javy a vplyv zásahov ľudskej činnosti na životné prostredie.
5.    Esteticko-výchovná oblasť
•    posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí,
•    rozvíjať základy vzťahu k umeniu,
•    rozvíjať talent a špecifické schopnosti,
•    rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,
•    prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia,
•    podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,
•    objavovať krásu v bežnom živote.
6.  Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť
•    rozvíjať športový talent a schopnosti detí,
•    dodržiavať základné hygienické návyky,
•    rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,
•    pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog,
•    poznať základné princípy zdravého životného štýlu.
 

Personálne zabezpečenie
Oddelenie ŠKD vedú učitelia (príp. vychovávatelia) s vysokoškolským vzdelaním a profesionálni tréneri.

Materiálno- technické  a priestorové podmienky
ŠKD má k dispozícii okrem tried vybavených nábytkom, pomôckami a hračkami aj miestnosť s audiovizuálnou technikou, knižnicu, divadielko, počítačovú miestnosť, interaktívne tabule, kuchynku, ateliér,  školský areál. Vybavenie ŠKD sa každý rok doplňuje a obnovuje. Deti sa stravujú v školskej jedálni.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
Každoročne prebieha kontrola BOZP vo všetkých priestoroch školy. Každý zamestnanec ZŠ absolvuje školenie o základných povinnostiach zamestnanca pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove, ktoré je ukončené testom. Všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú  podrobne rozpracované vo vnútornom  školskom poriadku školy.
Hneď na začiatku činnosti ŠKD sú deti poučené o zásadách BOZP. Zvlášť kladieme dôraz na poučenie o bezpečnosti pri hre, športových činnostiach, pri manipulácii s predmetmi. Deti sú oboznámené s nutnosťou dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri všetkých činnostiach. Po skončení učiteľ – vychovávateľ vyučovania preberá deti od vyučujúcich vychovávateľka. O každom úraze sa vedie evidencia. Našou snahou je, aby ŠKD bolo prostredím ochrany pred násilím, šikanovaním a ostatnými patologickými prejavmi.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Poslaním vnútornej kontroly a hodnotenia je získať objektívne informácie o úrovni a výsledkoch práce detí. Kontrole podlieha dochádzka žiakov, odchody na krúžkovú činnosť a mimoškolské aktivity, odchod a príchod školského autobusu.
•    Uplatňovať humanistický model
•    Zisťovať úroveň zručností a schopností v jednotlivých oblastiach výchovy
•    Odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania
Hodnotíme slovne, hlavne pochvalou a povzbudením so zreteľom na individualitu, pričom naším cieľom je im poskytnúť pocit úspechu v oblasti, v ktorých vynikajú.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
•    Usmerňovať a kontrolovať realizáciu výchovného procesu so zreteľom na aktívnu komunikáciu detí,
•    účelné a efektívne využívanie pedagogických metód, foriem a prostriedkov vo výchovnom pláne s dôrazom na rozvoj osobnosti dieťaťa,
•    riešiť sťažnosti a viesť ich evidenciu,
•    kontrolovať dodržiavanie pracovného poriadku v súlade s platným zákonníkom práce a vnútorného poriadku a štatútov BOZ a PO pri práci.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Ciele:
•    uvádzať začínajúcich učiteľov a vychovávateľov do pedagogickej praxe,
•    udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)
            pedagogických zamestnancov,
•    motivovať pedagogických zamestnancov k  neustálemu  vzdelávaniu a sebavzdelávaniu,
•    umožňovať skvalitňovanie spôsobilostí pedagogických zamestnancov pre tvorbu efektívnych vzťahov, motivačné hodnotenie detí a žiakov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.,
•    sprostredkovať pedagogickým zamestnancom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy, pedagogiky a príbuzných vied,
•    podporovať rozvíjanie zručností pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálmi a materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.,
•    rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov,
•    umožniť pedagogickým zamestnancom získanie prvej a druhej atestácie.

V systéme ďalšieho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou rešpektovať tieto princípy:
•    ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného zamestnanca ŠZ,
•    každý pedagogický i odborný zamestnanec ŠZ má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok,
•    základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického a odborného zamestnanca ŠZ má byť kvalita výchovy a vzdelávania a nie formálne získavanie certifikátov a čiarok za účasť na školeniach,
•    pedagogickí a odborní zamestnanci ŠZ sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému ďalšieho vzdelávania,
•    ŠZ spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi koordinuje,
•    prioritnou úlohou ŠZ je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický a odborný zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať, zdokonaľovať svoje majstrovstvo.


Kľúčové kompetencie dieťaťa

    Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy. Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup, dohadovaný systematicky a postupným výchovno-vzdelávacím procesom, počas pobytu dieťaťa v ŠKD.
Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

Kompetencie učiť sa učiť
•    rieši nové, neznáme úlohy a situácie,
•       zúčastňuje sa vedomostných súťaží,
•    prejavuje záujem o nové informácie.

Komunikačné kompetencie
•    zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor,
•    vypočuje si opačný názor,
•    rozvíja si komunikačné schopnosti moderných IKT,
•    prijíma spätnú väzbu.

Sociálne kompetencie
•    pomenuje svoje potreby, city a pocity,
•    zvládne jednoduché stresové situácie, vlastným postupom rieši jednoduché konflikty,
•    presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti,
•    rešpektuje úlohy skupiny,
•    efektívne spolupracuje v skupine,
•    uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením,
•    uvedomuje si potreby ostatných detí,
•       poskytne pomoc alebo pomoc privolá.
 
Pracovné kompetencie
•    prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh,
•    plánuje a hodnotí svoje činnosti,
•    prijíma nové informácie a poznatky,
•    dokončí prácu,
•    kultivuje svoju vytrvalosť,
•    plní si svoje povinnosti,
•    ovláda jednoduché manuálne zručnosti a  činnosti potrebné pre život,
•    rozvíja manuálne zručnosti.


Občianske kompetencie
•    uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd,
•    uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie,
•    je otvorený primeranému participovaniu na živote v oddelení,
•    prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám.

Kultúrne kompetencie
•    pozná kultúrne pamätihodnosti okolia a regiónu,
•    rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie,
•    rešpektuje iné kultúry a zvyky,
•    prijíma kultúrne podnety,
•    je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine,
•    ovláda základy kultúrneho správania,
•    kultivuje svoj talent.


Výchovné štandardy ŠKD
Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:
•    výkonové štandardy – určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube,
•    obsahové štandardy – určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie.

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu, pamäťové osvojenie učiva, vyhľadávanie hlavných myšlienok

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Rozvíjať získané poznatky

Vychádzky a exkurzie- overovanie poznatkov v praxi

Rozvíjať získané poznatky

 

Spoločensko - vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD

Spolurozhodovať o živote v skupine

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľudom čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení/záujmovom útvare

Asertivita, asertívne správanie

Obhajovať svoje názory

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť opačný názor

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším ľuďom.

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

 

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v skupine, pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole v oddelení v šatni, v jedálni

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie denného režimu, vývoj ľudského života, detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Vedieť spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

Získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

Získavať a zdokonaľovať zručnosti pri narábaní s jednoduchými nástrojmi pri opracovaní materiálov

Používanie náradia pre istý druh materiálu, osvojiť si bezpečné zaobchádzanie

Pestovanie rastlín

Kontrolovanie a hodnotenie výsledkov svojej práce, rozvoj empatie

Ľudové tradície a remeslá

Poslanie vlastných kultúrnych zvykov a tradícií

                 

Prírodovedno – enviromentálna oblasť

Obsahový štandardť

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Viesť deti k ochrane životného prostredia, poznať zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia

Vedieť zasiahnuť v prípade poškodenia životného prostredia

Sledovať prírodné podmienky života rastlín, živočíchov, poznatky o aktuálnom stave prírody

Poznať faunu a flóru v okolí školy

Poznať prírodné javy a deje v životnom prostredí, globálne problémy ľudstva

Rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré deťom umožnia pochopiť chrániť a zlepšovať životné prostredie

 

Esteticko – výchovná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a  dnešok

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený k tvorivej činnosti

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce, Halloween, Výročia vzniku školy

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, zubov, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné hygienické návyky

Prechádzka, bicyklovanie, plávanie, korčuľovanie, kolektívne loptové hry, sezónne hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Záujmová činnosť- tanec, plávanie, golf, futbal, športová súťaž

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce a odpočinku, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

 

Výchovné osnovy ŠKD

Vzdelávacia oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie

Domáce úlohy

Individuálny prístup

Tréning

Motivácia

Vysvetlenie

Zábavné didaktické hry

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné hodnotenie

Modelové situácie

Prezentácia

Získavať nové poznatky a informácie

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie

Individuálny prístup

Aktivizácia

Brainstorming

Riešenie nových úloh

Prezentácia

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Individuálny prístup


Spoločensko- vedná oblasť

Výchovno – vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Obhajovať si svoj názor

Asertivita,  asertívne správanie, jednoduché techniky

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie

Aktivačné hry

Vypočuť si opačný názor

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

Dramatizácia

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Aktivizácia

Kooperačné hry

Hry na dôveru

Hranie rolí

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na vciťovanie

Prejavovať úctu k rodičom , starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia

Individuálny prístup

Film

Rozprávka rolí

Hry na vciťovanie

 

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Rozprávka

Hry na vciťovanie

Hranie rolí

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Brainstorming

Hry na riešenie konfliktov

Hry na dôveru

Hry na sebapresadzovanie

Posilniť základy hrdosti k národnému a štátnej príslušnosti

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca, tvorivá dielňa

Film

Rozprávka

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

 Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie rolí

Dramatizácia

Kurz

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Individuálny prístup

Brainstorming

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Vulgarizmy, slang gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

Vedieť samostatne a kriticky riešiť aktuálne problémy

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry na riešenie konfliktov

Hranie rolí

Dramatizácia

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Film, rozprávka

 

Pracovno – technická oblasť

Výchovno – vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie telovýchovné chvíľky

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Tréning, hodnotenie

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba. Orientácia v čase: minulosť prítomnosť, budúcnosť

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na sebapresadzovanie

Vychádzka

Exkurzia

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

Vedieť spolupracovať so skupinou

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčekov, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca

Individuálny prístup povzbudenie

Vysvetlenie

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Záujmový krúžok

Vlastná práca

Výstava prác

Besiedka

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

Individuálny prístup

Tréning

Povzbudenie

Aktivačné hry

Vlastná práca

Výstava

Besiedka

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Brainstorming

Tvorivá dielňa

Kooperačné hry

Vlastná práca

Prezentácia

 

Prírodovedno – enviromentálna oblasť

Výchovno – vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Ekologické hry

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

 Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálny strava, potravinová pyramída

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda s lekárom

Súťaž

 

Esteticko – výchovná oblasť

Výchovno – vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Ukážka

Film

Rozprávka

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Súťaž, vychádzka

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu

Motivácia

Ukážka

Povzbudenie

Návšteva kultúrneho podujatia

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti

 Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Výstava prác

Súťaž

Rozvíjať základy tvorivých schopností

a zručností

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Brainstorming

Prezentácia

Výstava prác

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstorming

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

 

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším,

Vianoce

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Tematická vychádzky, pozorovanie zmien,

audionahrávka, rozprávka,          vlastná skúsenosť

Individuálny prístup

Povzbudenie

Pozorovanie

Ilustrácia zážitku

 

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Výchovno – vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Prechádzka, bicyklovanie, lyžovanie, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne športové hry

Individuálny prístup Motivácia Tréning Aktivizácia Povzbudenie

Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Individuálny prístup Vysvetlenie  Film         Beseda s odborníkom Výtvarné stvárnenie zážitku,  Súťaž

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry

Individuálny prístup Vysvetlenie Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Tréning

Rozvíjať športový talent a schopnosti

Záujmová činnosť, futbal, basketbal, stolný tenis

Individuálny prístup Motivácia Povzbudenie Aktivizácia Súťaž

 

Týždenná skladba zamestnania

Čas

Činnosť

07:30- 08.30

Zhromažďovanie žiakov, pracovno-technická oblasť výchovy, esteticko-výchovná oblasť výchovy, výtvarná, hudobná, literárno-dramatická, telovýchovná, zdravotná, športová, turistická oblasť, dopravná oblasť výchovy, spoločensko-vedná oblasť, vzdelávacia oblasť, individuálna činnosť, prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

09:15-09:30

Desiata, odpočinková činnosť

12:50-13:20

Obed, odpočinková činnosť

15:00-15:15

Olovrant, odpočinková činnosť

16:00-17:00

Pracovno-technická oblasť výchovy, esteticko-výchovná oblasť výchovy, výtvarná, hudobná, literárno-dramatická, telovýchovná, zdravotná, športová, turistická oblasť, dopravná oblasť výchovy, spoločensko-vedná oblasť, vzdelávacia oblasť, individuálna činnosť, prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy


Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.