Výchovný poradca

Súkromná základná škola UNES

image

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Výchovný poradca: Mgr. Martina Verešová

Konzultačné hodiny: streda  8:30 – 15:00

VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO POSTAVENIE A ÚLOHY
Výchovný poradca je pedagogický zamestnanec školy. Do funkcie ho menuje riaditeľ školy, ktorému zodpovedá za plnenie úloh. Úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.
Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového vývinu. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa. Výchovného poradcu metodicky usmerňuje pedagogicko-psychologická poradňa.

Náplň práce výchovného poradcu:

  • uskutočňuje v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti, zabezpečuje pre nich výchovno-poradenské aktivity a sprostredkúva im psychologické služby a starostlivosť,
  • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom, ako aj pedagogickým zamestnancom školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
  • osobitnú pozornosť venuje žiakom nadaným, talentovaným a žiakom s postihnutím ako aj žiakom nastupujúcim do prvého ročníka,
  • zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov a rodičov z oblasti učenia a vzdelávania, adaptácie, záťaže, prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov,
  • dodržiava a presadzuje v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov,
  • spolupracuje s triednymi učiteľmi, pedagogicko-psychologickou poradňou a inými nadväznými organizáciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva,
  • zúčastňuje sa na pracovných poradách, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov.
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Základná škola
7:30 – 17:00

Napíšte nám

Základná škola
orolinova@unes.sk

Zavolajte nám

Základná škola
+421 905 360 918

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej základnej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.