Integrované obsahové domény

Súkromná materská škola UNES

image
Stanovené ciele a princípy programu BJO sú vyjadrené v základných obsahových doménach programu. Cez tieto domény sa realizujú výchovno-vzdelávacie ciele a ich základnou črtou je, že majú integratívny charakter. Domény reprezentujú základné hodnotové rámce, ktoré program sleduje.

Najväčším inšpiračným zdrojom pre tento program je svetovo uznávaný program predškolského vzdelávania v Novom Zélande s názvom Te Whāriki (1996).

Takto vymedzený obsah výchovy a vzdelávania dôsledne napĺňa princípy tohto programu a dáva učiteľskému tímu vysokú mieru slobody pri konkretizácii programu pre potreby konkrétnej materskej školy a pre vytváranie zmysluplných aktivít realizovaných s deťmi.

Do vytvorených integrovaných obsahových domén je možné zakomponovať aj všetky súčasti platného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015) a dosiahnuť aj štandardy stanovené v tomto programe.

Stanovených je päť základných vzájomne poprepájaných domén. Tieto vzdelávacie domény iným spôsobom reprezentujú ciele tohto programu. To, k čomu predškolské vzdelávanie má deti viesť, je naučiť ich komunikovať rozličnými cestami, objavovať svet, starať a žiť v pohode a zabezpečovať svoje prosperovanie, naučiť sa žiť v súlade s inými a s vedomím svojich koreňov, rovnako aj byť užitočný pre iných a pre seba.

1. Doména- komunikácia

Doména Komunikácia je orientačnou doménou v tom zmysle, že tvorí základ všetkých ďalších domén.

Okrem jazykových symbolov, zahŕňa táto doména v sebe všetky základné formy symbolickej komunikácie, aj symboly hudobné, výtvarné či matematické. Cez rôznorodé formy symbolickej komunikácie sa buduje vzájomné porozumenie medzi ľuďmi s odlišným kultúrnym pozadím a pripravenosť detí vstupovať do nových komunikačných situácií a nadväzovať kontakty.

Kultúrnu rôznosť netvorí len rôznosť jazyková, ale kultúrna rôznosť sa dá lepšie pochopiť a prijať vtedy, ak dieťa zároveň prichádza do kontaktu s rôznosťou napr. výtvarných či hudobných produktov, symbolov a prejavov.
image
image

2. Doména- Objavovanie

Objavovanie predstavuje doménu smerujúcu predovšetkým k obohacovaniu detských skúseností cez samostatnú aktivitu detí.

Objavovanie sa predovšetkým vzťahuje na prírodné, fyzické či materiálne prostredie, no nemožno zabudnúť ani na prostredie sociálne a taktiež aj na myšlienkové experimentovanie, hĺbanie, snahu detí vysvetliť si isté javy a dané vysvetlenie odôvodniť.

Pri hľadaní odpovedí a pri snahe orientovať sa v okolitom prostredí a životnom svete deti navzájom spolupracujú, cez skupinové interakcie diskutujú o svojom objavovaní, rozvíjajú si rovesnícke väzby. Pri riešení problémov sa učia podeliť sa o zodpovednosť, rozdeliť si úlohy, efektívne komunikovať.

3. Doména- Prosperovanie a pohoda

Táto doména obsahuje jednak rovinu podpory zdravia a zdravého životného štýlu, primeranej telesnej pripravenosti, duševnej rovnováhy, emočnej stability a vyrovnanosti a rovinu bezpečnosti tak v telesnej ako aj duševnej oblasti.

image
image

4. Doména- Spolupatričnosť a zakotvenie

Dieťa si buduje aktívne vedomie toho, odkiaľ pochádza, čo je súčasťou kultúry, ktorá ho obklopuje, no zároveň si buduje schopnosť vnímať a pochopiť kultúrnu inakosť a akceptovať ju.

Táto doména v sebe zahŕňa pozitívne identifikácie s rodinným prostredím, s národnou kultúrou, verejnou kultúrou ako aj s kultúrnou inakosťou.

Dieťa si tak posilňuje vedomie vlastných koreňov, vlastného miesta v spoločenstve ľudí a v spoločnosti ako takej.

Dieťa by malo mať základnú životnú istotu, malo by sa orientovať v základných sociálnych rutinách, zvyklostiach, sviatkoch a slávnostiach. Malo by sa zároveň stretať so zvyklosťami iných kultúr, s cieľom podpory kultúrnej tolerancie a akceptácie.

5. Doména- Prospešnosť

Možnosť byť prospešným stojí na istých základných predpokladoch, ktoré musí školské prostredie sledovať. Jednak musí ísť o otvorené prostredie, v ktorom nedochádza k zvýhodňovaniu resp. znevýhodňovaniu detí na základe ich rodu, veku, etnicity, socioekonomického zázemia či spôsobilostí. Každé dieťa musí byť oceňované, vypočuté a musí mať príležitosť byť angažovaným a prospešným.

image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.