Výchovné a vzdelávacie prostredie

Súkromná materská škola UNES

image

A. Jazykové prostredie

Multikultúrne a multilinguálne zameranie tohto programu sa pochopiteľne realizuje špecifickým prístupom k jazykovému vzdelávaniu a prostredníctvom jazykového vzdelávania. Jazyk je bránou k rozličným kultúram, jazyk je vyjadrením danej kultúry, jazyk je prostriedkom kultúrnej otvorenosti. Program umožňuje deťom prístup k iným jazykom a cez ne aj prístup k iným kultúram.

Deti sa pravidelne a na každodennej báze dostávajú cez program k dvom jazykom – k angličtine a k španielčine, ilustratívne a príležitostne aj k jazykom iným prostredníctvom aktivít, ako sú v chode programu postupne plánované a ako a do akých typov spolupráce s vonkajším prostredím materská škola vstupuje (besedy s pozývanými hosťami a príležitostnými aktérmi).

Deti sú na dennej báze vystavované komunikácii v angličtine i španielčine, prostredníctvom týchto jazykov sú im sprostredkúvané vybrané aspekty kultúrnej reality týchto jazykových prostredí.

Na zabezpečenie kultúrnej a propedeutickej misie cudzích jazykov je zabezpečené relevantné personálne zázemie. Komunikácia cudzích jazykov je podnecovaná výlučne personálom z radov „native speakers“ popri kvalifikovanému  personálu slovenských predškolských  učiteľov a učiteliek.

Program je zabezpečovaný permanentnou  kombináciou slovenských učiteľov s učiteľmi „native speakers“ pri každodennej práci s deťmi.
Nie je vylúčené, je naopak žiaduce, aby v zmysle ideí „otvorenej školy“ sa všetci učitelia zapojení do programu  pohybovali a vykonávali výchovné a vzdelávacie aktivity so všetkými deťmi materskej školy, za „hranicami“ stabilných tried a skupín v nich.

B. Materiálne prostredie

Stanovené ciele programu sa prirodzene pretavujú do materiálneho zabezpečenia, priestorového vybavenia ako aj do organizácie školského priestoru a času.

Škola samozrejme zo svojej iniciatívy vytvára materiálne podnetné prostredie zrkadliace mnohokultúrne nastavenie programu. Na viditeľných miestach umiestňuje rôznorodé kultúrne artefakty, výtvarné či iné produkty reprezentujúce rôzne svetové kultúry.

Kľúčovým je interaktívny účel, teda to, aby deti mohli dané artefakty aktívne vnímať, manipulovať s nimi, zaradovať ich do vzájomných interakcií, využívať ich pri učení sa a pod.

Významným aspektom otvorenosti je pripravenosť školského prostredia prijať a do výchovno-vzdelávacieho procesu efektívne začleniť materiály, ktoré do školy prinášajú deti, rodičia a ďalších pozvaní aktéri.

V otázkach priestorovo-časovej organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sa otvorenosť prejavuje vo viacerých podobách.

Škola nevytvára priestorové bariéry či časové obmedzenia, ktoré by limitovali participáciu rodičov či iných aktérov na školskom dianí. Vytvára tak atmosféru vzájomnej dôvery a porozumenia, otvorenosti školského prostredia vonkajšiemu svetu.

Takisto sa škola snaží vytvárať otvorené a priechodné priestory a triedy pre deti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Tým sa prekonávajú jazykové, kultúrne a generačné bariéry a prispieva sa k budovaniu kultúrnej otvorenosti a porozumenia.
image
image

C. Personálne zabezpečenie

Kľúčovým faktorom sú pedagogickí zamestnanci, no do napĺňania cieľov sú zainteresovaní všetci zamestnanci, ako aj vonkajšie prostredie či už ako angažovaní rodičia zapájaní do činnosti materskej školy a prizývaní hostia oživujúci sociálny život v materskej škole v podobe hostí, príležitostných partnerov a pozvaných lektorov, ktorí sú schopní vniesť medzi deti akékoľvek podnety smerujúce k reprezentovaniu rozličných kultúr alebo sociálnych či jazykových diferencií.

Kľúčovými aktérmi v zabezpečovaní programu sú interní pedagogickí zamestnanci. V programe sú na štruktúru týchto zamestnancov kladené špecifické požiadavky. Tím pedagogických zamestnancov je zložený z kvalifikovaných slovenských učiteliek a učiteľov predškolského vzdelávania a z učiteliek a učiteľov predškolského vzdelávania pochádzajúcich z jazykového prostredia, cez ktoré sa do programu dostávajú iné jazyky a kultúry (z anglicky a španielsky hovoriacich krajín).  Táto časť učiteľského tímu sa skladá z „native speakerov“.

Na pedagogických cieľoch tohto programu sa intenzívne podieľajú ľudia z externého prostredia, a to v podobe príležitostne pozývaných lektorov, hosťujúcich diskutérov a podnecovateľov interkultúrneho prostredia materskej školy. Lektori a hostia sú prizývaní podľa príležitostí a podľa priebežne plánovaných aktivít, pričom sa využívajú udalosti a podnety, ktoré prináša každodenný život.

Extrémne dôležitým faktorom  v personálnom zabezpečení programu je neustále podnecovanie kontinuálneho vzdelávania všetkých zamestnancov. Okrem štandardných príležitostí kontinuálneho vzdelávania program podnecuje vzdelávanie učiteľov vo vnútri  materskej školy.

Personálna politika tohto programu má ambíciu smerovať k tomu, aby sa materská škola, ktorá tento program realizuje stala centrom kontinuálneho vzdelávania predškolských učiteľov v oblastiach, ktoré dominujú v cieľoch programu.

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.