Profil dieťaťa

Súkromná materská škola UNES

image

Dieťa disponuje okrem charakteristík, vymedzených v profile absolventa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách z roku 2015 navyše ďalších schopnosťami.

  • Osobitne a intenzívnejšie rozvinuté komunikačné, sociálne a personálne kompetenciea tiežobčianske kompetencie.
  • Ovláda základy jazykovej propedeutiky (jednoduchšie osvojovanie si cudzích jazykov v procese celoživotného vzdelávania)
  • Cudzojazyčné prostredie vníma ako prirodzené prostredie kultúrnej existencie
  • Ľahko prekonáva sociálne a personálne bariéry pri nadväzovaní kontaktov s ľuďmi z odlišného kultúrneho prostredia
  • Je otvorené voči kultúrnemu prostrediu a považuje toto prostredie za prirodzené.
  • Schopnosť v primeraných situáciách konať nezávisle
  • Vybudovaná primeraná miera sebakontroly, emocionálnej stability a sebavedomia.
  • Dieťa je zvedavé, zaujíma sa o druhých a o svet okolo seba, pružne prijíma zmeny a nové výzvy prostredia.
  • Má kapacitu prijať na seba rolu školáka.

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
raukova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.