Princípy

Súkromná materská škola UNES

image
Princípy programu

Program je inšpirovaný odporúčaniami pre predškolské zariadenia publikované organizáciami UNICEF a UNESCO.

Hlavným dôvodom je zmena pozície detí v predškolskom veku oproti minulým obdobiam – deti žijú v multikultúrnom svete a je im priznaná omnoho vyššia miera práv.

Vychádzajúc z hodnôt, ktoré program sleduje, základnými princípmi programu sú:

1. Otvorenosť

Otvorenosť je kľúčový princíp programu. Základnou vlastnosťou tohto programu je, že umožňuje vysokú mieru flexibility pri plánovaní a realizácii činností s deťmi.

Je orientovaný na deti a reaguje na aktuálne potreby detí. Deti participujú na realizácii programu. Podnety, nápady a príspevky detí v aktivitách sa považujú za jeden z významných zdrojov flexibilného dotvárania obsahu vzdelávania. Deti sa aktívne podieľajú na tom, akým spôsobom program smeruje za svojimi cieľmi.

Škola je otvorená rodičom, partnerom a ľuďom z okolitého prostredia, prijíma rôznorodých hostí a zapája ich ako prínos do svojho výchovného a vzdelávacieho prostredia.

Otvorenosť sa premieta do života materskej školy- do jej fyzického usporiadania a materiálneho vybavenia. Materská škola sa vyznačuje otvorenými priestormi a teda možnosťou mnohostrannej komunikácie, flexibilným usporiadaním tried a skupín detí podľa potreby, je otvorená personálne. Otvorená je aj profesionalita učiteľov v tomto programe, tí sú prístupní novým výzvam, sebavzdelávaniu a flexibilite pri službe deťom a ich sprevádzaní na ceste predškolského vzdelávania.
image
image

2. Komplexnosť

Program dôsledne sleduje rozvoj a učenie dieťaťa vo svojej komplexnosti. Rovnako dôležitý je intelektový vývin, telesný a motorický rozvoj, sociálna angažovanosť dieťaťa, jeho hodnotová orientácia i emocionálny rozvoj.  Komplexnosť rozvoja je zabezpečovaná prostredníctvom zmysluplných aktivít a sociálnych interakcií s deťmi a medzi samotnými deťmi.

K princípu komplexnosti prispieva to, že celé prostredie predškolského vzdelávania je vnímané a organizované ako podnet k socializácii, k výchove a k vzdelávaniu.

Vzdelávací a výchovný potenciál a prínos má každý aktér komunikujúci s materskou školou. V materskej škole to nie je len pedagogický personál, ale všetci pracovníci materskej školy.

Komplexnosť realizácie programu je principiálne zabezpečená skutočnosťou, že materská škola sa stáva aktívnou súčasťou sociálneho života v prostredí, kde pôsobí a svoje poslanie plní ako aktívny člen svojej komunity.

3. Príležitosť

Výchova a vzdelávanie detí sú v tomto programe chápané nie ako nevyhnutnosť ani ako povinnosť, je to predovšetkým príležitosť. Príležitosť najmä pre deti, no aj pre učiteľov a rodičov.

Predškolské vzdelávanie podľa tohto programu vytvára príležitosť na to, aby sa deti mohli prejaviť ako individuality, aby poznávali samých seba, aby sa prejavili ich charakteristiky v sociálnych interakciách a v bohatej komunikácii.

Deti vstupujú do tvorby a do utvárania každodenného kurikula. Učitelia oceňujú ich nápady, ich myšlienky, vážia si deti ako komunikačných partnerov.Myšlienky detí sú podnetom na dotváranie vzdelávacích aktivít.

Materská škola vytvára príležitosť rodičom na participáciu pri realizácii programu. Rodičia sú vítanými partnermi napĺňania jeho cieľov.
image
image

4. Zúčastnenosť

V zmysle východísk vzdelávania v ranom detstve podľa UNICEFu je zúčastnenosť elementárnym právom dieťaťa vychádzajúcim z Dohovoru o právach dieťaťa prijatom Valným zhromaždením OSN v roku 1989. V tomto práve je vyjadrené jednak hľadisko možnosti prístupu k vzdelávaniu, ktoré je v programe BJO vyjadrené v princípoch otvorenosti a príležitosti.

V zmysle odporúčaní UNESCO sa zúčastnenosť detí na vzdelávaní zvyšuje ich osobnou zaangažovanosťou v rovesníckych vzťahoch,  spokojnosťou v triede a teda celkovým pozitívnym emočným prežívaním. Zároveň tým, že deti môžu spolurozhodovať o tom, čomu a akým aktivitám sa budú v materskej škole venovať.

Deti, ktoré fungujú vo viacjazyčnom a viackultúrnom prostredí materskej školy sú efektívnejšie schopné viesť mnohokultúrny dialog.

5. Reflexívnosť

Zásadným predpokladom úspešnosti programu je zabezpečenie vysokej miery autonómie materskej školy a jej učiteľov pri jeho implementácii a realizácii.Učitelia majú v rukách spôsob realizácie programu a jeho adaptáciu na potreby konkrétnych podmienok materskej školy a na konkrétne zloženie detí materskej školy v danom čase, zohľadňujúc jednak potreby a potenciál detí, jednak vychádzajúc v ústrety rodičom v súlade s hodnotami tohto programu.

Program zdôrazňuje reflexiu najmä cez evaluačnú prácu učiteľov. Reflexia a evaluácia sú totiž základné predpoklady flexibilnej a adresnej realizácie programu.
image

Naša adresa

Javorová 644/12,
949 01 Nitra

Otváracia doba

Materská škola
6:30 – 17:00

Napíšte nám

Materská škola
brindzova@unes.sk

Zavolajte nám

Materská škola
+421 917 622 622

Neváhajte a využite jedinečnú možnosť prihlásiť svoje dieťa do Súkromnej materskej školy UNES.


Súkromná materská a základná škola UNES

 

Naši partneri

Digitalizáciu našej školy zabezpečuje spoločnosť SATRO.